ορισμός του περιοδικού

Με εντολή του λογιστική, περιοδικόΕίναι αυτό λογιστικό βιβλίο στο οποίο κάθε μέρα όλα τα οικονομικά γεγονότα μιας εταιρείας, δηλαδή όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται, και πάντα σύμφωνα με μια χρονολογική σειρά.

Εν τω μεταξύ, κάθε εκδήλωση θα περιλαμβάνει έναν σχολιασμό που ορίζεται επίσημα ως λογιστική εγγραφή ή λογιστική εγγραφή. Αυτή η καταχώριση συνεπάγεται πάντα τροποποίηση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας και ως εκ τούτου θα συνεπάγεται μια συγκεκριμένη κίνηση στους λογαριασμούς της.

Στην κλήση σύστημα διπλής εισόδου που είναι ο τύπος εγγραφής που χρησιμοποιείται περισσότερο για αυτό το βιβλίο, κάθε καταχώριση θα αποτελείται από δύο σχολιασμούς, αφενός τη χρέωση και αφετέρου την πίστωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο πραγματοποιούν αντίθετες κινήσεις και επομένως θα επηρεάσουν τις υποχρεώσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, ακολουθώντας αυτό το σύστημα είναι αδύνατο να καταγράψετε κάτι στη χρέωση και όχι στην πίστωση, οι παραλλαγές που δημιουργεί το ένα ή το άλλο στο αντίστοιχο της θα πρέπει πάντα να καταγράφονται προκειμένου να διασφαλιστεί το λογιστικό υπόλοιπο της εν λόγω εταιρείας.

Η χρέωση και η πίστωση μιας θέσης με διαφορετικά ποσά δεν μπορούν ποτέ να παραμείνουν. Πάντα σε μια καταχώρηση τα ποσά που καταγράφονται σε χρεωστική και τα ποσά που καταγράφονται σε πίστωση πρέπει να είναι ίσα.

Επειδή εάν δεν έχουν καταγραφεί σωστά, θα δημιουργούσαν διακοπές που προφανώς αργότερα θα τους έκαναν να μην δώσουν σωστά τους λογαριασμούς.

Με ένα παράδειγμα θα το δούμε πιο ξεκάθαρα, εάν αγοραστεί ένα αγαθό, ο χρεωστικός λογαριασμός θα παρέμβει, αντί για τη χρέωση για την αγορά αυτού του αγαθού και επίσης τον λογαριασμό πληρωμής στην πίστωση, επειδή η υποχρέωση πληρωμής του πηγαδιού ήταν αγορασμένος.

Συχνά οικονομικά γεγονότα που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο περιλαμβάνουν: αγορά, πληρωμή, συλλογή, πώληση, πρόβλεψη, έσοδα ή έξοδα, μεταξύ άλλων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λογιστική μιας εταιρείας θα επιτρέψει στη δική της και σε άλλους να γνωρίζουν με βεβαιότητα τη φερεγγυότητα και την οικονομική ικανότητα που διαθέτει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι ζωτικής σημασίας να αποσταλεί ανάλογα κάθε χρηματοοικονομικό και οικονομικό βήμα.