ορισμός του νομικού καθεστώτος

Ένα νομικό καθεστώς είναι το σύνολο των νομικών κατευθυντήριων γραμμών μέσω των οποίων οργανώνεται μια δραστηριότητα. Αυτές οι οδηγίες καθορίζονται σε νομικούς κανόνες, που είναι όλοι αυτοί οι νόμοι ή οι κανονισμοί που βασίζονται στην εξουσία του κράτους και βασίζονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ο γενικός σκοπός του νομικού κανόνα είναι να ρυθμίσει κάποια πτυχή της ζωής (επιχειρηματική δραστηριότητα, σχέσεις ζευγαριών ή την ένωση ατόμων).

Με άλλα λόγια, κάθε τομέας της κοινωνίας είναι οργανωμένος σε ένα είδος νομικού καθεστώτος. Υπό αυτήν την έννοια, είναι δυνατόν να μιλήσουμε για το νομικό καθεστώς πολύ διαφορετικών θεμάτων: διοίκηση, εξωτερικό εμπόριο, μετανάστευση, προστασία, εργατική δραστηριότητα ή προστασία δεδομένων. Θεωρείται ότι οποιοσδήποτε κοινωνικός τομέας πρέπει να υπόκειται σε νομικό καθεστώς, ώστε να μην υπάρχει νομική έλλειψη προστασίας σε καθέναν από τους τομείς ή τομείς.

Όπως είναι λογικό, η έννοια του νομικού καθεστώτος εξαρτάται από τους ισχύοντες νόμους που επηρεάζουν μια σφαίρα της κοινωνίας και σε περίπτωση που δεν υπήρχαν νόμοι σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, η καθιερωμένη νομολογία θα εφαρμοζόταν για να αποφευχθεί ένα νομικό κενό.

Η γενική αρχή του νομικού καθεστώτος

Στο νομικό σύστημα των περισσότερων εθνών, διαπιστώνεται ότι ο νόμος και ο νόμος είναι οι βασικές πτυχές του νομικού καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή της νομιμότητας είναι η θεμελιώδης έννοια που πρέπει να διέπει τη ζωή στην κοινωνία.

Το νομικό καθεστώς των εταιρειών

Κάθε εταιρεία είναι διαφορετική στον όγκο της, στον τομέα της ή σε σχέση με την εμπορική της στρατηγική. Αυτές οι περιστάσεις καθιστούν απαραίτητο τον καθορισμό κάθε εταιρείας εντός συγκεκριμένου νομικού καθεστώτος. Η επιλογή μιας ή άλλης νομικής μορφής είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία μιας εταιρείας και υπάρχουν πολύ διαφορετικές πτυχές που πρέπει να αξιολογηθούν (φορολογία, άτομα που εμπλέκονται ή ευθύνη των συνεργατών που την απαρτίζουν).

Τα πιο τυπικά καθεστώτα που παρατηρεί κανείς

Τα πιο συνηθισμένα νομικά καθεστώτα στον κόσμο της εταιρείας είναι τα ακόλουθα: η κοινότητα ακινήτων, η ανώνυμη εταιρεία, η μετοχική εταιρεία και η συλλογική εταιρική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι μια εταιρεία έχει τη δική της νομική προσωπικότητα για ορισμένους σκοπούς, καθώς και δικαιώματα και υποχρεώσεις. Για αυτόν τον λόγο, κατά την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρέπει να αξιολογούνται όλα τα είδη των οικονομικών συνθηκών, αλλά η σημασία της επιλογής του καταλληλότερου νομικού καθεστώτος δεν πρέπει να αγνοείται.