ορισμός της κοινωνικοποίησης

Η λέξη καθιστώ κοινωνικόν παραδέχεται πολλές χρήσεις, ενώ μία από αυτές τις κοινές χρήσεις είναι αυτή που λέει ότι η κοινωνικοποίηση συνεπάγεται την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ιδιωτικούς κλάδους και ιδρύματα, μεταξύ άλλων, στο κράτος ή σε οποιονδήποτε άλλο συλλογικό φορέα.

Από την άλλη πλευρά, η κοινωνικοποίηση σημαίνει επίσης να κάνει αυτό που επηρεάζει την κοινωνία να προωθήσει την ανάπτυξη των ανθρώπων που αποτελούν ακριβώς αυτήν την κοινωνία.

Και οι άλλες από τις επαναλαμβανόμενες χρήσεις του όρου μας επιτρέπουν να αναφερθούμε στο διδασκαλία ή προώθηση της εκμάθησης κοινωνικών προτύπων που τείνουν να προσθέτουν στην ένταξη και την ανάπτυξη των ατόμων σε μια δεδομένη κοινωνία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν αιτήματος του Κοινωνιολογία, αυτή η προώθηση προτύπων αναφέρεται επίσημα ως κοινωνικοποίηση και είναι ακριβώς μια διαδικασία από την οποία οι άνθρωποι που είναι μέρος μιας κοινωνίας και ενός πολιτισμού ελάτε σε επαφή και κατανοήστε το σύνολο των κανόνων, αξιών και τρόπων αντίληψης της πραγματικότητας που επικρατούν στην κοινωνία στην οποία ανήκουν.

Τότε, όλα όσα συμβαίνουν στον κοινωνικοπολιτισμικό τομέα του οποίου είναι αναπόσπαστο μέρος, θα ληφθούν από το άτομο για να το ενσωματώσει στην προσωπικότητά του και έτσι να προσαρμοστεί και τελικά να ταιριάξει με την εν λόγω κοινωνία.

Εν τω μεταξύ, βρίσκεται στη διαδικασία κοινωνικοποίησης κατά την οποία το άτομο θα συνειδητοποιήσει επίσης την τρέχουσα κοινωνική δομή, η οποία θα τους επιτρέψει να διαφοροποιήσουν το σωστό από αυτό που δεν είναι.

Η κοινωνικοποίηση είναι δυνατή μόνο μέσω των διαφορετικών κοινωνικοί πράκτορες με το οποίο έρχεται σε επαφή το άτομο, όπως: οικογένεια, σχολείο, φίλοι, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδρύματα και άτομα με κοινωνικά αναγνωρισμένη εξουσία και ικανότητα, μεταξύ άλλων.

Αν και οι κοινωνικοί παράγοντες που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην οικοδόμηση της προσωπικότητας και του τρόπου σκέψης, δράσης και συναισθήματος κάποιου είναι η οικογένεια και το σχολείο, το αποτέλεσμα που μπορεί να έχουν άλλοι κοινωνικοί παράγοντες δεν μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. όπως ζευγάρια, τα οποία μπορούν να αποδειχθούν τόσο αποτελεσματικά όσο αυτά που αναφέρονται.