ορισμός της ενθαλπίας

Ο όρος ενθαλπία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως στο πεδίο της φυσικής επιστήμης και χρησιμεύει για τον προσδιορισμό του φαινομένου με το οποίο το θερμοδυναμικό μέγεθος ενός σώματος ή στοιχείου είναι ίσο με το άθροισμα που προκύπτει από τη δική του εσωτερική ενέργεια συν το αποτέλεσμα της όγκος από εξωτερική πίεση. Αυτός ο τύπος είναι ένας πολύ συνηθισμένος τύπος φυσικής και θερμοδυναμικής που επιτρέπει να γνωρίζουμε πληροφορίες σχετικά με την αντίδραση διαφορετικών στοιχείων και φυσικών δυνάμεων υπό διαφορετικές συνθήκες. Η λέξη ενθαλπία προέρχεται από τον ελληνικό όρο ενθαλπός που σημαίνει θέρμανση.

Το Enthalpy είναι μέρος των πληροφοριών που συλλέγει και οργανώνει η θερμοδυναμική, μέρος της φυσικής επιστήμης που είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας. Το Enthalpy είναι η ποσότητα ενέργειας που τίθεται σε κίνηση ή λειτουργεί όταν δημιουργείται σταθερή πίεση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο ή αντικείμενο υλικού. Έτσι, το θερμοδυναμικό σύστημα γνωστό ως ενθαλπία είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γνωρίζει την ενέργεια ή το joules (μονάδα που χρησιμοποιείται σε αυτήν την περίπτωση) περιέχει ένα στοιχείο, για παράδειγμα ένα φαγητό.

Ο τύπος της θερμοδυναμικής ενθαλπίας είναι H = U + pV. Το Enthalpy αντιπροσωπεύεται επίσημα από το γράμμα H και στην εξίσωση ισούται με το άθροισμα της εσωτερικής ενέργειας ή U με τον όγκο του στοιχείου να τίθεται σε σταθερή πίεση. Έτσι, για να γνωρίζουμε την ενθαλπία ενός τροφίμου, για παράδειγμα, για να γνωρίζουμε τις θερμίδες του, πρέπει να υποβάλλεται σε συνεχή πίεση για να γνωρίζει την ενέργεια που απελευθερώνεται και ότι η ενέργεια συν το ποσό πίεσης που ασκείται στον όγκο του θα έχει ως αποτέλεσμα την ενθαλπία.

Υπάρχουν και άλλοι τύποι ενθαλπίας, όπως η χημεία, ένας που έχει να κάνει με τη χημική αντίδραση διαφορετικών στοιχείων όταν δοκιμάζονται, για παράδειγμα όταν συνδυάζονται αντίθετα στοιχεία και μια ορισμένη ποσότητα ενέργειας απελευθερώνεται με διαστολή.