ορισμός της ένωσης

Με τον όρο Ένωση μπορεί να αναφέρεται διάφορα ζητήματα και επομένως ανάλογα με το πλαίσιο βρίσκουμε πολλές έννοιες της ίδιας λέξης.

Σε γενικούς όρους η ένωση συνεπάγεται τη δράση ή το αποτέλεσμα της σύνδεσης κάτι σε κάτι ή τη δράση που αναλαμβάνει ένα άτομο όταν ενώνει ένα άλλο άτομο.

Επίσης, όταν θέλετε να το λάβετε υπόψη σημείο στο οποίο συγκλίνουν διάφορα πράγματα ή ζητήματα, χρησιμοποιούμε τη λέξη ένωση. Για παράδειγμα, η νέα γέφυρα στην περιοχή θα χρησιμεύσει για την ένωση πολλών λαών και μαζί της η χώρα θα αποκτήσει επικοινωνία και ανάπτυξη των εμπλεκόμενων περιοχών. Δηλαδή, σε αυτήν την περίπτωση, η έννοια του όρου ένωση θα συνεπάγεται πάντα κάτι θετικό και ποτέ αρνητικό.

Από την άλλη πλευρά, όταν θέλετε να αναφέρετε τη συμφωνία που έχουν καταλήξει δύο ή περισσότερα άτομα σχετικά με ένα ζήτημα σύγκρουσης ή προβλήματος, Συχνά αναφέρεται ως ένωση σκέψεων που πραγματοποιήθηκαν σε μια συνάντηση.

Ομοίως, σε ορισμένα μέρη του κόσμου είναι κοινό για Όταν ένα ζευγάρι συνάπτει ένα αστικό δεσμό, είναι ενωμένα για τη ζωή, αυτό που παραδοσιακά ονομάζουμε γάμο, μιλάμε και το λέμε αυτό επίσης με τη λέξη ένωση. Ο γάμος του ξαδέλφου μου και του Χοσέ είναι ήδη γεγονός. Είμαστε ευτυχείς.

Με εντολή των μαθηματικών, η λέξη ένωση έχει μια πολύ σημαντική έννοια σε σχέση με ένα από τα διάφορα θέματα σπουδών που έχει η πειθαρχία, που είναι τα σύνολα.

Είναι η μαθηματική λειτουργία ονομάζεται εντελώς σύνολο συνόλων και θα προκύψει από την ομαδοποίηση όλων αυτών των στοιχείων που αποτελούν τα αρχικά σύνολα.

Ένωση για την επίτευξη ενός κοινού στόχου: της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εν τω μεταξύ, σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, Όταν πολλά άτομα, εταιρείες, οντότητες, μεταξύ άλλων, συνεργάζονται για να επιτύχουν κάποιο κοινό σκοπό, συνήθως ονομάζεται Ένωση. Μία από τις εκφράσεις αυτού θα ήταν, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), δηλαδή όλα τα κράτη που αντιστοιχούν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ενώνονται και η κύρια λειτουργία τους είναι να συνεισφέρουν και να επιτυγχάνουν την ευημερία σε όλες τις πτυχές του λαού που συνθέτουν και κατοικούν σε αυτήν την απέραντη περιοχή.

Η ΕΕ αποτελείται από 28 χώρες και από την 1η Νοεμβρίου 1993 ιδρύθηκε επίσημα μέσω της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομισματική Ένωση και Τελωνειακή Ένωση

Στα οικονομικά μπορούμε επίσης να βρούμε αυτόν τον όρο να σχηματίζει την έννοια της νομισματικής ένωσης. Η νομισματική ένωση είναι μια κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα έθνη συμφωνούν να μοιράζονται τη χρήση του ίδιου νομίσματος, δηλαδή αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο νόμιμο νόμισμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν τρεις τύποι νομισματικών ενώσεων: άτυπη (συνίσταται στη μονομερή υιοθέτηση ξένου νομίσματος), επίσημη (ένα ξένο νόμισμα υιοθετείται μετά από διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την εκδίδουσα οντότητα · σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό το σενάριο συνοδεύεται από την έκδοση του νομίσματός του και με ένα σταθερό σύστημα ανταλλαγών) και ένα επίσημο με μια κοινή πολιτική (μια διαφορετική ομάδα χωρών αποφασίζει με κοινή συμφωνία για τη θέσπιση νομισματικής πολιτικής και μια κοινή αρχή έκδοσης που θα νομοθετεί για θέματα το νόμισμα που μοιράζονται).

Μεταξύ των παραδειγμάτων που μπορούμε να αναφέρουμε το ευρώ στη λεγόμενη ευρωζώνη. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει στο ευρώ ως κοινό και επίσημο νόμισμα και με αυτόν τον τρόπο έδωσαν τη θέση τους στο σχηματισμό αυτού που μιλούσαμε, μιας νομισματικής ένωσης. Δημιουργήθηκε το 1999, ενώ το Ευρωσύστημα είναι η νομισματική αρχή στη ζώνη του ευρώ. Αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις κεντρικές τράπεζες των χωρών που απαρτίζουν την ευρωζώνη. Εν τω μεταξύ, η οικονομική και πολιτική αρχή ανήκει στην Ευρωομάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίστοιχα.

Από την πλευρά του, τελωνειακή ένωση ορίζει τον τομέα στον οποίο υπερισχύει το ελεύθερο εμπόριο και έχει θεσπιστεί ένα κοινό εξωτερικό δασμολόγιο ή δασμός, δηλαδή, τα κράτη μέλη έχουν κοινή εμπορική πολιτική σε σχέση με τα τρίτα κράτη. Η κύρια αποστολή αυτής της οντότητας είναι ότι τα κράτη μέλη μιας ένωσης, όπως η ευρωπαϊκή, αυξάνουν την οικονομική τους αποτελεσματικότητα και ενισχύουν την ένωση τους. Διότι εάν δεν υπήρχε αυτό το κοινό δασμολόγιο, κάθε χώρα θα είχε διαφορετική πολιτική εξωτερικού εμπορίου από άλλη και θα ήταν επίσης δυνατό για ένα προϊόν από τρίτο κράτος να εισέλθει στην ένωση με χαμηλό τιμολόγιο και αργότερα να μεταφερθεί σε άλλη χώρα με τιμολόγιο. υψηλότερο.

Η τελωνειακή ένωση με τη θέσπιση αυτού του κοινού δασμολογίου εξαλείφει κάθε παραποίηση στην αξία ενός προϊόντος που εισάγεται από τρίτη χώρα και θα έχει τον ίδιο συντελεστή ανεξάρτητα από τη χώρα-μέλος στην οποία εισήλθε.