ορισμός της περιβαλλοντικής διαχείρισης

ο περιβαλλοντική διαχείριση, που επίσης ορίζεται ως περιβαλλοντική διαχείριση υπονοεί πως σειρά δραστηριοτήτων, πολιτικών, που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος μιας δεδομένης περιοχής και συμβάλλουν έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξή του.

Ας ανανεώσουμε ότι η αειφόρος ανάπτυξη συνεπάγεται τη σωστή ισορροπία για την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση του πληθυσμού, την ορθολογική χρήση των πόρων και την προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος.

Δηλαδή, βασικά, η περιβαλλοντική διαχείριση θα περιλαμβάνει στρατηγικές που οργανώνουν διάφορες δραστηριότητες που αποσκοπούν στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής και επίσης διαχειρίζονται όλες τις απαραίτητες για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των τυπικών περιπτώσεων που οδηγούν σε περιβαλλοντική μόλυνση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιβαλλοντική διαχείριση χωρίζεται σε διάφορους νομικούς τομείς που αποδεικνύονται απαραίτητοι για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού και επιτυχημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης: περιβαλλοντική πολιτική (συνεπάγεται μια σειρά πολιτικών δράσεων με στόχο τη διατήρηση της ζωής και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης), εδαφική παραγγελία (Είναι υπεύθυνο για τη διανομή των δραστηριοτήτων και των χρήσεων της γης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του καθενός), αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (πραγματοποιεί αξιολόγηση των τρεχόντων περιβαλλοντικών ζητημάτων και προτείνει σχέδια και προγράμματα για τη διόρθωση προβλημάτων), μόλυνση (ασχολείται με τη θεραπεία, την ανάλυση και τον έλεγχο όλων αυτών των ουσιών ή μορφών ενέργειας που προκαλούν ανθυγιεινές επιπτώσεις), άγρια ​​ζωή (ασχολείται με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας), τοπίο (υπονοεί τη σχέση βιολογικών, αισθητικών και πολιτιστικών παραγόντων του περιβάλλοντος) και περιβαλλοντική εκπαίδευση (Προσπαθεί να διδάξει στον άνθρωπο να κατανοήσει τα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα και επίσης τον βοηθά να αλλάξει τη θέση του πολλές φορές αντίθετα με την ικανοποιητική ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος).

Πέρα από όλα τα θεωρητικά και τεχνικά ζητήματα που παρουσιάζονται, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι επί του παρόντος, η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα έθνη του κόσμου χωρίς εξαιρέσεις και, για παράδειγμα, η ύπαρξη συγκεκριμένων και ισχυρών πολιτικών που τείνουν να η ανακούφιση τους είναι απαραίτητη ή για τη μείωση τους.

Επίσης, με αυτή την έννοια, για να ευαισθητοποιήσουμε και να μειώσουμε τον αντίκτυπο της ρύπανσης σε μεγάλες πόλεις, είναι πολύ σημαντικό να οικοδομήσουμε και να διατηρήσουμε αυτά τα φυσικά περιβάλλοντα σε αυτές.