ορισμός του φυσικού αριθμού

ΕΝΑ αριθμός είναι ένα σημάδι ή ένα σύνολο αυτών που επιτρέπουν την έκφραση συγκεκριμένης ποσότητας σε σχέση με τη μονάδα τουΕν τω μεταξύ, υπάρχουν διαφορετικές ομάδες αριθμών, όπως: ακέραιοι αριθμοί, πραγματικοί αριθμοί, φυσικοί αριθμοί, μεταξύ άλλων.

Οι φυσικοί αριθμοί αποδεικνύονται εκείνοι που μας επιτρέπουν να μετράμε τα στοιχεία που βρίσκονται σε ένα σύνολο και τότε είναι το πρώτο σύνολο αριθμών που τα πρώτα ανθρώπινα όντα χρησιμοποιούσαν για να μετρήσουν αντικείμενα. 1, 2, 4, 5, 7 και 9 είναι παραδείγματα φυσικών αριθμών.

Οι φυσικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται για δύο σκοπούς, αφενός, για τον καθορισμό του μεγέθους ενός πεπερασμένου συνόλου και, αφετέρου, για να περιγράψουν ποια θέση καταλαμβάνει ένα στοιχείο μέσα σε μια διατεταγμένη ακολουθία.

Μεταξύ των χαρακτηριστικών χαρακτηριστικών τους είναι: δεν έχουν δεκαδικά, δεν είναι κλασματικά και είναι πάντα στα δεξιά του μηδέν στην πραγματική γραμμή και είναι άπειρα επειδή περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία μιας ακολουθίας, δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ...

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φυσικοί αριθμοί αποτελούν αυτό που ονομάζεται α κλειστό σετ όταν παρεμβαίνουν στις επιχειρήσεις του πολλαπλασιασμός και προσθήκη, γιατί όταν λειτουργεί με οποιοδήποτε στοιχείο, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα ένας φυσικός αριθμός ... 3 + 1 = 2 και 6 x 5 = 35. Από την άλλη πλευρά, το ίδιο δεν συμβαίνει όταν διαίρεση και αφαίρεση το θέμα είναι περίπου… 6 - 8 = - 2 και 2/3 = 0,666.

Και για το μέρος που καταλαμβάνει το μηδέν Υπάρχουν αντιπαραθέσεις, για παράδειγμα, η θεωρία των συνόλων την περιλαμβάνει και την αναγνωρίζει ως έναν ακόμη φυσικό αριθμό, ενώ η θεωρία αριθμών την αποκλείει από αυτήν την ομάδα.