ορισμός του εκπαιδευτικού προσανατολισμού

Ορίζεται ως εκπαιδευτικός προσανατολισμός στο σύνολο δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς και η αποστολή τους είναι να προωθήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους εντός του συγκεκριμένου πεδίου των εκπαιδευτικών κέντρων.

Πειθαρχία που ασχολείται με τη μελέτη και την προώθηση των ικανοτήτων των ατόμων στον εκπαιδευτικό τομέα, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά όπου ενεργούν

Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός θα είναι υπεύθυνος για: μελέτη και προώθηση τόσο των παιδαγωγικών, ψυχολογικών όσο και κοινωνικοοικονομικών ικανοτήτων των ατόμων , με την πρόθεση να συνδέσουν την προσωπική τους ανάπτυξη με αυτήν της χώρας τους.

Αυτή η ειδικότητα στοχεύει να δράσει προληπτικά και επίσης στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων εκείνων στους οποίους απευθύνεται.

Ότι οι μαθητές ή οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται αναπτύσσουν γνώσεις, ικανότητες, αξίες και ικανότητες σε διάφορους τομείς, έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να ενεργούν αποτελεσματικά στο κοινωνικό πλαίσιο που τους αφορά και στο οποίο ζουν.

Οι πιο χρησιμοποιούμενες διαδικασίες είναι μεταξύ άλλων συνεντεύξεις, δυναμική ομάδας, εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα παρέμβασης.

Υποστήριξη στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης

Από τη δημιουργία της, η εκπαιδευτική καθοδήγηση σχεδιάστηκε ως διαδικασία βοήθειας και συνοδείας για μαθητές, καθηγητές και οικογένειες γενικά, σε όλες τις πτυχές που είναι εγγενείς στην ανάπτυξη.

Η συνεχής πρακτική και η παρέμβαση σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, θα εγγυηθούν την επιτυχία.

Η προαναφερθείσα πειθαρχία γενικά διεξάγεται και συντονίζεται από ψυχοπαιδαγωγικές ομάδες στην Πρώιμη Παιδική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και από την περιοχή που είναι υπεύθυνη για τον προσανατολισμό στο γυμνάσιο.

Κατά κάποιο τρόπο, η εκπαιδευτική καθοδήγηση θα λειτουργήσει ως υποστήριξη της διαδικασίας διδασκαλίας-μάθησης γιατί ασχολείται με την παροχή των εργαλείων έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να οργανωθούν αποτελεσματικότερα στη δουλειά τους και επίσης με αυτόν τον τρόπο να διευκολύνουν την απόδοση των μαθητών τους.

Από την άλλη πλευρά, θα φροντίσει επίσης να διευκολύνει τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης σε εκείνους τους μαθητές που παρουσιάζουν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, προσφέροντας έτσι μια λύση στην ατομική ποικιλομορφία πέρα ​​από την προέλευση και τις διαφορές. Ομοίως, θα συνεισφέρει το δικό του σε αυτό επαγγελματικός και ακαδημαϊκός προσανατολισμός αναφέρεται, δεδομένου ότι οι μαθητές θα λάβουν μέσω των εκπαιδευτικών τη βοήθεια να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον καλύτερα και τις διαφορετικές εναλλακτικές μελέτες που θα ακολουθήσουν, μόλις ολοκληρωθεί ο βασικός κύκλος μάθησης.

Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς

Αλλά το πράγμα δεν είναι μόνο ευεργετικό για τους μαθητές, και η εκπαιδευτική καθοδήγηση είναι επίσης ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, καθώς θα τους βοηθήσει σε πιο προσωπικά θέματα όπως η επαγγελματική υγεία και επαγγελματική σταδιοδρομία, και φυσικά, είναι πτυχές που αναμφίβολα έμμεσα επηρεάζουν τη σχέση με τους μαθητές.

Προς το παρόν, αυτός ο κλάδος που συνδέεται στενά με την ψυχοπαιδαγωγία, διδάσκεται σε μεγάλο μέρος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σε μεταπτυχιακό ή μεταπτυχιακό σχήμα, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, ψυχολόγους, ψυχοπαιδαγωγούς, μεταξύ άλλων επαγγελματιών, που έχουν την πρόθεση να πραγματοποιήσουν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε περιεχόμενο και πρακτικές που ευνοούν θετικά τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης.

Όπως μόλις επεσήμανα, αυτή η πειθαρχία συνδέεται στενά με μια άλλη πολύ σχετική στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως η ψυχοπαιδαγωγική.

Η παιδαγωγική ασχολείται ακριβώς με τη μελέτη ανθρώπινων συμπεριφορών σε ένα μαθησιακό πλαίσιο, όπως προβλήματα σε αυτόν τον τομέα καθώς και επαγγελματική καθοδήγηση.

Όπως γνωρίζουμε, ο σωστός σχηματισμός ενός ατόμου, σε όλα τα επίπεδα και πτυχές, είναι απαραίτητος όσον αφορά τη σωστή ανάπτυξη και επιτυχία του στη ζωή.

Η γνώση που αποκτήθηκε, προστιθέμενη στις ικανότητες κάθε ατόμου πλήρως ανεπτυγμένη, είναι βασική όταν επιτρέπεται σε ένα άτομο να εισέλθει επιτυχώς σε όλους τους τομείς στους οποίους παρεμβαίνει: κοινωνική, εργασιακή, μεταξύ άλλων.