ορισμός της ανθρώπινης ανάπτυξης

Τι είναι η ανθρώπινη ανάπτυξη; Στοιχεία που το εκφράζουν

Η έννοια της ανθρώπινης ανάπτυξης υποδηλώνει την απόκτηση, από άτομα, οργανισμούς και κοινότητες, της ικανότητας συμμετοχής αποτελεσματικά στην οικοδόμηση ενός παγκόσμιου πολιτισμού που είναι πνευματικά και οικονομικά ευημερούμενος..

Η πρόοδος που παρατηρείται σε μια συγκεκριμένη κοινότητα σε θέματα όπως κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά, μεταξύ άλλων πτυχών, καλείται συνήθως από την άποψη της ανθρώπινης ανάπτυξης.

Αυτή η ανθρώπινη ανάπτυξη θα συνίσταται στο ότι, μέσω της ελευθερίας και του σχηματισμού ανθρώπινων ικανοτήτων, το εύρος των δυνατοτήτων και των καταστάσεων των ανθρώπων μπορεί να επεκταθεί.

Όλοι θέλουμε να αναπτυχθούμε με έναν συμβατό τρόπο, ωστόσο είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε αποτελεσματικά για να το κάνουμε μέσω της εκπαίδευσης, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας να έχουμε ένα άμεσο πλαίσιο που το επιδιώκει παρέχοντας μας οικονομικές δυνατότητες καθώς και υγεία.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η εκπαίδευση αποδεικνύεται ότι είναι η κύρια μηχανή όταν μια κοινότητα μπορεί να κατευθύνει την ανάπτυξή της με ευσυνείδητο και σωστό τρόπο. Σύμφωνα με την ψυχολογία, η ανθρώπινη ανάπτυξη θα έρθει μέσω μιας σειράς ενοποιήσεων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν διαδικασίες ολοκλήρωσης ή σύνθεσης, στις οποίες ο νους θα αρχίσει να ελέγχει τον οργανισμό και να αναλαμβάνει την κατάσταση και τις αποφάσεις.

Στη συνέχεια, όταν η εκπαίδευση είναι γεγονός, οι άνθρωποι θα είναι σε θέση και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την καλύτερη διαδικασία ανάπτυξης, η οποία θα είναι αυτή που θα τους επιτρέψει να μεγιστοποιήσουν την ποιότητα ζωής τους.

Ένα άτομο που είναι ξεκάθαρο για το τι θέλει στη ζωή και έχει επίσης τα εκπαιδευτικά εργαλεία για να το επιτύχει, δύσκολα δεν το επιτυγχάνει με επιτυχία.

Η κοινωνία που εγγυάται την ανθρώπινη ανάπτυξη

Ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί στην ανθρώπινη ανάπτυξη είναι η συμβολή που πρέπει να κάνει η κοινωνία εν γένει, δηλαδή, τονίζουμε ήδη τη σημασία που έχει η ατομική θέση υπό αυτήν την έννοια, αλλά η αξία που με αυτήν την έννοια δεν μπορεί να υποτιμηθεί ή να ελαχιστοποιηθεί. η ανθρώπινη ανάπτυξη θα έχει επίσης κοινωνία

Διότι ακριβώς αυτός πρέπει να βελτιώσει τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι πολίτες, όσον αφορά την κάλυψη των βασικών αναγκών καθώς και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που εγγυάται το σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών που το απαρτίζουν.

Είναι απολύτως αποδεδειγμένο ότι εάν η κοινωνία δεν προωθεί μια κατάσταση όπως αυτή που μόλις περιγράφηκε, δύσκολα μπορεί να συμβεί ανάλογα με την εξέλιξη των μελών της.

Μέτρηση της ανθρώπινης ανάπτυξης

Η ανθρώπινη ανάπτυξη μιας δεδομένης κοινότητας μπορεί να μετρηθεί και να γίνει γνωστή χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλονται σε αυτό το πλαίσιο από τα Ηνωμένα Έθνη.

Υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα του οργανισμού που είναι αφιερωμένο ειδικά στη μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης και είναι επίσημα γνωστό ως Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης είναι ο στατιστικός δείκτης που παράγεται από αυτό το πρόγραμμα και, όπως είπαμε, εκθέτει την κατάσταση της ανθρώπινης ανάπτυξης σε αυτό. Για την εκπόνησή του, εξετάζονται ζητήματα όπως το προσδόκιμο ζωής από τη γέννηση, το εκπαιδευτικό επίπεδο που επιτυγχάνεται από τον ώριμο πληθυσμό και οι υλικές δυνατότητες που μπορούν να γίνουν γνωστές μέσω του αριθμού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ).