ορισμός του χρηματιστηρίου

Οργανισμοί που αγοράζουν και πωλούν χρηματιστηριακές μετοχές

Το Χρηματιστήριο είναι αυτός ο ιδιωτικός οργανισμός που προσφέρει στα μέλη του, σύμφωνα με τις εντολές των πελατών του, τις απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε να μπορούν, μεταξύ άλλων, να εισάγουν παραγγελίες, να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για την αγορά και πώληση μετοχών, όπως μετοχές εταιρειών ή εταιρειών, δημόσιων και ιδιωτικών ομολόγων, τίτλων συμμετοχής, πιστοποιητικών και μεγάλης ποικιλίας επενδυτικών μέσων.

Οι διαπραγματεύσεις για κινητές αξίες στις διάφορες χρηματιστηριακές αγορές που διεξάγουν αυτοί οι οργανισμοί πραγματοποιούνται λαμβάνοντας γνωστές και καθορισμένες τιμές σε πραγματικό χρόνο, πάντα γύρω από ένα κλίμα μέγιστης ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τους επενδυτές, επειδή ο μηχανισμός κάθε συναλλαγής που πραγματοποιείται είναι δεόντως ρυθμίζεται εκ των προτέρων, κάτι που φυσικά εγγυάται αυτήν την ασφάλεια που αναφέραμε.

Μία από τις λειτουργίες των Χρηματιστηρίων είναι η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και η προώθηση τόσο της χρηματοοικονομικής όσο και της οικονομικής ανάπτυξης στο τμήμα του κόσμου στον οποίο είναι εγκατεστημένα. Πολλοί από αυτούς υπήρχαν ακόμη και για αρκετές δεκαετίες, ενώ οι πρώτες οντότητες αυτού του τύπου ήταν δημιουργήθηκε στις αρχές του δέκατου έβδομου αιώνα.

Ηθοποιοί που συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των Χρηματιστηρίων

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες των Χρηματιστηρίων: διεκδικητές κεφαλαίου (εταιρείες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί και άλλες οντότητες), πάροχοι κεφαλαίου (αποταμιευτές, επενδυτές) και ενδιάμεσοι.

Ο χρηματιστής είναι το νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να συμβουλεύει ή να πραγματοποιεί επενδύσεις και συναλλαγές

Η διαπραγμάτευση κινητών αξιών στη χρηματιστηριακή αγορά γίνεται στη συνέχεια μέσω των μελών, γνωστά ως μεσίτες, χρηματιστηριακές εταιρείες κινητών αξιών, μεσιτικά γραφεία, πράκτορες, πράκτορες προμηθειών.

Ο χρηματιστής ή ο χρηματιστηριακός οίκος ή ο μεσίτης είναι το νομικό πρόσωπο που μετά από προηγούμενη συμφωνία εξουσιοδοτείται να συμβουλεύει ή να πραγματοποιεί για λογαριασμό εταιρειών, τόσο επενδύσεις όσο και συναλλαγές στο αντίστοιχο χρηματιστήριο.

Είναι απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί οι πράκτορες διενεργούν εξέταση ικανότητας και αποδεικνύουν επίσης στον αρμόδιο φορέα τη φερεγγυότητά τους για να λειτουργήσουν σε συμμόρφωση.

Προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στην εισαγωγή των τίτλων τους στο Χρηματιστήριο, οι εταιρείες πρέπει πρώτα να δημοσιοποιήσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις επειδή μέσω αυτών μπορούν να καθοριστούν οι δείκτες που επιτρέπουν τη γνώση της οικονομικής κατάστασης μιας συγκεκριμένης εταιρείας.

Η ρύθμιση των Χρηματιστηρίων βαρύνει το Εθνικό Κράτος.

Άλλες λειτουργίες που εκτελούν στο χρηματιστήριο

Άλλες λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένα Χρηματιστήριο: θέσει εταιρείες ή κρατικές οντότητες που χρειάζονται πόρους σε επαφή με αποταμιευτές που είναι πρόθυμοι να επενδύσουν, παρέχουν ρευστότητα στην επένδυση, επιτρέποντάς τους να μετατρέψουν τις μετοχές τους σε χρήματα, να πιστοποιήσουν τις τιμές στην αγορά, ευνοούν την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και συμβάλλουν στην αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Μέθοδοι πρόβλεψης, βάση λειτουργίας

Επί του παρόντος, τα Χρηματιστήρια λειτουργούν μέσω γνωστών ως μεθόδων πρόβλεψης, οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρείες και τους επενδυτές να έχουν μια πλήρη και ακριβή ιδέα για το πώς θα συμπεριφέρεται η αγορά στο μέλλον., Και στη συνέχεια εν γνώσει τους να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις για μεγιστοποίηση κέρδη.

Τα ιστορικά και μαθηματικά δεδομένα αποτελούν τη βάση για αυτές τις μεθόδους.

Σήμερα σχεδόν όλα τα χρηματιστήρια χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους, ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι παρόλο που είναι αρκετά ακριβείς και σωστές στις προβλέψεις τους, παρουσιάζουν έλλειψη στην πρόβλεψη αυτών των καταστάσεων ή οικονομικών φαινομένων που γνωρίζουν πώς να αλλάξουν σημαντικά την οικονομική κατάσταση και ότι ως εκ τούτου δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν.

Εν τω μεταξύ, οι τεχνικές που εφαρμόζουν είναι δύο τύπων, αφενός, των ποιοτικών που κατανοούνται από τις απόψεις και τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων στον τομέα, και από την άλλη οι ποσοτικές αποτελούνται από τα στατιστικά στοιχεία που αποκαλύπτουν. φορές παρελθόν.

Προέλευση του όρου

Το όνομα του Χρηματιστηρίου εμφανίστηκε στην πόλη της Μπριζ πριν από αρκετούς αιώνες, όπου μια αριστοκρατική οικογένεια με το όνομα Van Der Buërse συνήθιζε να πραγματοποιεί εμπορικές και εμπορικές συναντήσεις σε ένα κτίριο που ανήκαν. Η ασπίδα που αντιπροσώπευε αυτήν την οικογένεια συνίστατο στην εικόνα τριών δερμάτινων τσαντών, η οποία πρόσθεσε στο γεγονός ότι πραγματοποίησαν σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες είναι ότι ο όρος Buërse λήφθηκε για να ονομάσει ακριβώς τα μέρη όπου οι συναλλαγές προϊόντων ή κινητών αξιών.

Τα πρώτα επίσημα χρηματιστήρια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Βέλγιο, τον 15ο αιώνα και τον 17ο αιώνα στην πόλη του Άμστερνταμ, με το τελευταίο να είναι το παλαιότερο που υπάρχει μέχρι σήμερα.