ορισμός αναλογιστή

Στον τομέα της σωστά διορίζεται ο αναλογιστής εκείνο το άτομο που εργάζεται ως βοηθητικό στο πλαίσιο και έχει την αποστολή να πιστοποιεί τις διαδικαστικές πράξεις. Δηλαδή, συνήθως το λένε αυτό Υπάλληλος ή υπάλληλος δικαστηρίου που βεβαιώνει τι έχει γίνει σε δικαστική διαδικασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι χωρίς τη δράση του, οι ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν δεν θα έχουν νομική αξία.

Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι επί του παρόντος, έχουν προστεθεί και άλλες συναρτήσεις στην απόδοση του αναλογιστή εκτός από την προαναφερθείσα βεβαίωση για το τι έχει γίνει. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις υπογραφής που προσθέτουν έγγραφα, επιστρέφουν γραπτά που δεν συμμορφώνονται με τους επιβαλλόμενους νομικούς όρους, πιστοποιητικά υπογραφής και επίσης μαρτυρίες, μεταξύ άλλων. Η αποστολή αυτής της αλλαγής είναι να κερδίσει όσον αφορά τον εξορθολογισμό της διαδικασίας.

Από την άλλη πλευρά, ο αναλογιστής ονομάζεται αυτός άτομο που εργάζεται επαγγελματικά στους τομείς της χρηματοδότησης, της ανάλυσης κινδύνων και της ασφάλισης που θέτει ερωτήματα όπως ο υπολογισμός των πιθανοτήτων, των μαθηματικών και των στατιστικών στην εργασία του, για την αξιολόγηση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν σε αυτά και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη μείωση της αβεβαιότητας ότι μια επένδυση μπορεί να δημιουργήσειν, για παράδειγμα.

Βασικά, ένας αναλογιστής θα είναι υπεύθυνος για τη μαθηματική αξιολόγηση της πιθανότητας ότι θα συμβεί ένα γεγονός και επίσης ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψουν με τον σαφή στόχο της ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στην εν λόγω επιχείρηση, όπως στην περίπτωση των οικονομικών ζημιών που συνδέονται άμεσα με αυτά τα αβέβαια γεγονότα.

Η πειθαρχία που εφαρμόζει με ακρίβεια τις προαναφερθείσες στατιστικές και μαθηματικές μεθόδους ονομάζεται ως Αναλογιστική ή Αναλογιστική Επιστήμη. Διδάσκεται στα πανεπιστήμια ως πτυχίο και το πρόγραμμά του προσφέρει σταθερή γνώση μαθηματικών, οικονομικών, στατιστικών, οικονομικών, δημογραφίας και πιθανότητας.